867063
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
465
452
917
861363
1703
25005
867063

Your IP: 192.168.2.69
2022-10-03 21:16

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

Post on 16 พฤษภาคม 2562
by Mukdahan
ฮิต: 607

วิสัยทัศน์

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงและยั่งยืน

พันธกิจ

 1. ยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงาน
 2. สร้างเสริมภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการทำงานที่มีคุณค่า
 3. พัฒนาการบริหารจัดการด้านคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการแรงงาน
 4. พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานและความปลอดภัยในการทำงาน
เป้าหมาย

 1. แรงงานได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายและมีสวัสดิการที่เหมาะสม
 2. แรงงานมีความปลอดภัยในการทำงานและมีสุขภาพอนามัยที่ดี
 3. แรงงานมีสิทธิเสรีภาพในการสมาคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

แนวทางการพัฒนา

 1. สร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง ลูกจ้างสถานประกอบกิจการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีต่าง ๆ
 2. กำกับ ดูแล ให้แรงงานได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย
 3. พัฒนาช่องทางการเข้าถึงสิทธิและบริการของกรม
 4. พัฒนา กลไกการกำกับ ดูแลแรงงานและการสงเคราะห์ลูกจ้าง (กฎหมายและมาตรฐาน รูปแบบการตรวจ วิธีการ)
 5. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและสภาพแวดล้อมเชิงบวกในสถานประกอบกิจการ
 6. ป้องกันการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย การใช้แรงงานบังคับ การทำประมงผิดกฎหมาย
 7. ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ
 8. ส่งเสริมให้มีการจัดสวัสดิการแรงงาน
 9. บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
 10. สร้างวัฒนธรรมเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย
 11. พัฒนาระบบการเฝ้าระวังความปลอดภัยในการทำงาน
 12. ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเครือข่ายแรงงาน

แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 2 : การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและแข่งขันได้
เป้าหมาย

 1. ผู้ประกอบการมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน
 2. ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและแข่งขันได้

แนวทางการพัฒนา

 1. ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) และมาตรฐานแรงงานไทย (TLS 8001-2010) ไปใช้บริหารจัดการด้านแรงงาน
 2. พัฒนาสถานประกอบกิจการให้มีระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดี
 3. ส่งเสริมให้ผู้ว่าจ้างปฏิบัติตามกฎหมายอย่างต่อเนื่อง
 4. ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่แรงาน
 5. พัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์
 6. พัฒนาระบบความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ
 7. ปรับปรุงกระบวนงานบริการเพื่ออำนวยความสะดวกโดยใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 3 : การเสริมสร้างภาคีเครือข่ายให้เกิดพลังร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงาน
เป้าหมาย

 1. เครือข่ายมีความรู้ ความเข้าใจในภารกิจที่เกี่ยวข้อง
 2. เครือข่ายร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา คุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในการทำงาน และความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน
 3. กรมมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ มีข้อมูลสารสนเทศ และทรัพยากรในการปฏิบัติงานระหว่างเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ

แนวทางการพัฒนา

 1. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านแรงงาน (อบรม)
 2. พัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์ภารกิจและบริการของกรม (KM)
 3. สรรหาเครือข่ายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจของกรม
 4. สร้างกิจกรรมให้เครือข่ายร่วมดำเนินการ
 5. สร้างแรงจูงใจให้กับเครือข่ายด้านแรงงานเพื่อร่วมขับเคลื่อนภารกิจของกรม
 6. สร้างและแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่ายแรงงานทั้งในและต่างประเทศ

แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 4 : การพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงและมีธรรมาภิบาล
เป้าหมาย

 1. กรมเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย มุ่งสู่ระบบราชการ 4.0 และมีธรรมาภิบาล
 2. บุคลากรกรมมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความผูกพันในองค์กร
 3. บุคลากรกรมมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ สามารถบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม และทั่วถึงและมีพฤติกรรมสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร
 4. ระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติราชการและให้บริการภาครัฐมีประสิทธิภาพและทันสมัย
 5. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ

แนวทางการพัฒนา

 1. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ PMQA 4.0
 2. พัฒนาการให้บริการตามมาตรฐานการพัฒนาระดับประเทศ
 3. พัฒนาการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรม
 4. เสริมสร้างระบบคุณธรรม จริยธรรมขององค์กร และความผูกพันของบุคลากร
 5. ขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรของกรมให้เป็นรูปธรรม
 6. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
 7. ปรับปรุง พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน การปฏิบัติราชการ และการให้บริการภาครัฐ
 8. พัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรม ให้ได้ตามมาตรฐานการบริการระดับประเทศ