471107
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
413
410
413
467775
4778
19361
471107

Your IP: 192.168.2.69
2021-04-11 19:08

วัฒนธรรมองค์กร

Post by Mukdahan
on 01 กรกฎาคม 2562
ฮิต: 192

วัฒนธรรม

C - Community มีความรักความผูกพัน มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในองค์กร
U - Unity มีความเป็นเอกภาพ ทำงานเป็นทีม
L - Legitimacy ยึดหลักกฎหมาย และสร้างความเป็นธรรม
T - Degital Technology ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล
U - Users Centric ยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง
R - Review การทบทวนกฎ ระเบียบ คู่มือ และภารกิจเพื่อพัฒนางานอยู่เสมอ
E - Evolution ปฏิรูปกระบวนการทำงานเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่าเดิม
Z - Zero Corruption มีความโปร่งใส ไร้ทุจริต ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

ค่านิยม

 1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
 2. กล้ายืนหยัดทำสิ่งที่ถูกต้อง
 3. ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้
 4. เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ

อำนาจหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร

Post by Mukdahan
on 27 มิถุนายน 2562
ฮิต: 258

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร

มีหน้าที่ปฏิบัติการและประสานงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมฯ ในเขตพื้นที่จังหวัด

อำนาจหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

- กำหนดและพัฒนามาตรฐานแรงงาน รวมทั้งการส่งเสริม ก ากับ ดูแลให้การรับรองสถานประกอบกิจการที่มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานแรงงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานสากล

- คุ้มครองและดูแลแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนดและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

- ส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้านมาตรฐานแรงงาน คุ้มครองแรงงานความปลอดภัยในการท างาน แรงงานสัมพันธ์ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน

- ส่งเสริมและดำเนินการให้มีการจัดสวัสดิการแรงงาน

- ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ข้อพิพาทแรงงาน และความไม่สงบด้านแรงงาน

- พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดทำแผนงานและประสานแผนปฏิบัติงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านแรงงานของกระทรวง

- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ผู้บริหาร

Post by Mukdahan
on 05 ตุลาคม 2560
ฮิต: 994

ข้อมูลผู้บริหาร 

 

นายสุชาติ ชมกลิ่น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ประวัติและผลงาน 
 


 
 

นายอภิญญา สุจริตตานันท์
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 
 

 

นายวีระชัย  นาคมาศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

 

  

 

 นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร 

 

นายเชวงศักดิ์  พลเยี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

 

 

 

 

 

 

 

 


รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

 

 

นายประสิทธิ์  ปาตังคะโร
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

Post by Mukdahan
on 16 พฤษภาคม 2562
ฮิต: 223

วิสัยทัศน์

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงและยั่งยืน

พันธกิจ

 1. ยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงาน
 2. สร้างเสริมภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการทำงานที่มีคุณค่า
 3. พัฒนาการบริหารจัดการด้านคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการแรงงาน
 4. พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานและความปลอดภัยในการทำงาน
เป้าหมาย

 1. แรงงานได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายและมีสวัสดิการที่เหมาะสม
 2. แรงงานมีความปลอดภัยในการทำงานและมีสุขภาพอนามัยที่ดี
 3. แรงงานมีสิทธิเสรีภาพในการสมาคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

แนวทางการพัฒนา

 1. สร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง ลูกจ้างสถานประกอบกิจการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีต่าง ๆ
 2. กำกับ ดูแล ให้แรงงานได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย
 3. พัฒนาช่องทางการเข้าถึงสิทธิและบริการของกรม
 4. พัฒนา กลไกการกำกับ ดูแลแรงงานและการสงเคราะห์ลูกจ้าง (กฎหมายและมาตรฐาน รูปแบบการตรวจ วิธีการ)
 5. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและสภาพแวดล้อมเชิงบวกในสถานประกอบกิจการ
 6. ป้องกันการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย การใช้แรงงานบังคับ การทำประมงผิดกฎหมาย
 7. ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ
 8. ส่งเสริมให้มีการจัดสวัสดิการแรงงาน
 9. บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
 10. สร้างวัฒนธรรมเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย
 11. พัฒนาระบบการเฝ้าระวังความปลอดภัยในการทำงาน
 12. ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเครือข่ายแรงงาน

แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 2 : การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและแข่งขันได้
เป้าหมาย

 1. ผู้ประกอบการมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน
 2. ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและแข่งขันได้

แนวทางการพัฒนา

 1. ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) และมาตรฐานแรงงานไทย (TLS 8001-2010) ไปใช้บริหารจัดการด้านแรงงาน
 2. พัฒนาสถานประกอบกิจการให้มีระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดี
 3. ส่งเสริมให้ผู้ว่าจ้างปฏิบัติตามกฎหมายอย่างต่อเนื่อง
 4. ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่แรงาน
 5. พัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์
 6. พัฒนาระบบความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ
 7. ปรับปรุงกระบวนงานบริการเพื่ออำนวยความสะดวกโดยใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 3 : การเสริมสร้างภาคีเครือข่ายให้เกิดพลังร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงาน
เป้าหมาย

 1. เครือข่ายมีความรู้ ความเข้าใจในภารกิจที่เกี่ยวข้อง
 2. เครือข่ายร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา คุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในการทำงาน และความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน
 3. กรมมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ มีข้อมูลสารสนเทศ และทรัพยากรในการปฏิบัติงานระหว่างเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ

แนวทางการพัฒนา

 1. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านแรงงาน (อบรม)
 2. พัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์ภารกิจและบริการของกรม (KM)
 3. สรรหาเครือข่ายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจของกรม
 4. สร้างกิจกรรมให้เครือข่ายร่วมดำเนินการ
 5. สร้างแรงจูงใจให้กับเครือข่ายด้านแรงงานเพื่อร่วมขับเคลื่อนภารกิจของกรม
 6. สร้างและแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่ายแรงงานทั้งในและต่างประเทศ

แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 4 : การพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงและมีธรรมาภิบาล
เป้าหมาย

 1. กรมเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย มุ่งสู่ระบบราชการ 4.0 และมีธรรมาภิบาล
 2. บุคลากรกรมมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความผูกพันในองค์กร
 3. บุคลากรกรมมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ สามารถบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม และทั่วถึงและมีพฤติกรรมสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร
 4. ระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติราชการและให้บริการภาครัฐมีประสิทธิภาพและทันสมัย
 5. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ

แนวทางการพัฒนา

 1. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ PMQA 4.0
 2. พัฒนาการให้บริการตามมาตรฐานการพัฒนาระดับประเทศ
 3. พัฒนาการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรม
 4. เสริมสร้างระบบคุณธรรม จริยธรรมขององค์กร และความผูกพันของบุคลากร
 5. ขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรของกรมให้เป็นรูปธรรม
 6. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
 7. ปรับปรุง พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน การปฏิบัติราชการ และการให้บริการภาครัฐ
 8. พัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรม ให้ได้ตามมาตรฐานการบริการระดับประเทศ

 

โครงสร้างอัตรากำลัง

Post by Mukdahan
on 20 มีนาคม 2560
ฮิต: 1521

โครงสร้างอัตรากำลัง
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร

 

นายวิโรจน์  จันทร์สุนทรภาส
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร

 

กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

พันจ่าอากาศเอกชำนาญ  เกียรติวงศ์นอก
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

 

งานบริหารทั่วไป

 

นางเมธาพร  ปัญญาภา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

   ว่าที่ร้อยตรีนิยม  โภควนิช
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

   นางสมภักดิ์  สายรัตน์
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

 

นางสาวอโณทัย  พิมโคตร
นิติกรปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

 


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวสมถวิล  ภูมลา
นักวิชาการแรงงาน

นางสาวเดือนเต็ม  ดำรงกุล
เจ้าพนักงานแรงงาน

นางสาวจิตรานัน  ช่างพันธ์
เจ้าพนักงานแรงงาน

นายยงยุทธ  แข็งแรง
พนักงานขับรถยนต์

นายเมคิน  ไชยฤทธิ์
พนักงานขับรถยนต์

 

นางสาวเกศรินทร์  บุตรปาละ
เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษา/ล่ามเพื่อการสื่อสาร

 

นางสาวศศิธร  โพธิ์แฉล้ม
พนักงานธุรการและบันทึกข้อมูล